ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย

อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

คำขวัญ : กำเนิดอักษรไทย เล่นไฟลอยกระทง สรีดภงส์แหล่งเก็บน้ำ ลายครามสังคโลก มรดกโลกล้ำค่า พระแม่ย่าพ่อขุนราม ของงามตู้ไม้แกะสลัก อาณาจักรสุโขทัย

ประวัติ : เดิมอำเภอดังกล่าวเป็นเมืองเอกของจังหวัดศุโขไทย (สะกดตามราชกิจจานุเบกษาปี พ.ศ. ๒๔๖๐) เดิมชื่อว่า อำเภอเมือง ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๔๖๐ อำเภอนี้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอธานี จนเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้ยุบอำเภอธานีและเปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอสุโขทัยธานี ขึ้นต่อจังหวัดสวรรคโลก

ภายหลังในปี พ.ศ. ๒๔๘๒ ได้มีการจัดตั้งจังหวัดสุโขทัยขึ้น จึงได้ยกอำเภอสุโขทัยธานีเป็นศูนย์กลางของจังหวัด และได้เปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอเมืองสุโขทัย

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอเมืองสุโขทัยตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอศรีสำโรง
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอพรหมพิราม( จังหวัดพิษณุโลก) และอำเภอกงไกรลาศ
 • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอคีรีมาศ
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบ้านบ้านด่านลานหอย

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอเมืองสุโขทัยแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น ๑๐ ตำบล ๙๗ หมู่บ้าน ได้แก่

๑.       ธานี                        (Thani)           ๖.บ้านกล้วย               (Ban Kluai)

๒.       บ้านสวน                   (Ban Suan)      ๗.บ้านหลุม                (Ban Lum)

๓.       เมืองเก่า                    (Mueang Kao)  ๘.ตาลเตี้ย                  (Tan Tia)

๔.       ปากแคว                   (Pak Khwae)    ๙.ปากพระ                 (Pak Phra)

๕.       ยางซ้าย                    (Yang Sai)       ๑๐.วังทองแดง             (Wang Thongdaeng)

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอเมืองสุโขทัยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๒ แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลธานีทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลบ้านสวน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบ้านสวน
 • เทศบาลตำบลเมืองเก่า ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเมืองเก่า
 • เทศบาลตำบลบ้านกล้วย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านกล้วยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านสวน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบ้านสวน)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองเก่า (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเมืองเก่า)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากแควทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยางซ้ายทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านหลุมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเตี้ย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาลเตี้ยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปากพระ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากพระทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังทองแดงทั้งตำบล

ที่ตั้ง     ที่ว่าการอำเภอเมืองสุโขทัย

ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ๖๔๐๐๐

หมายเลขโทรศัพท์         ๐ ๕๕๖๑ ๓๓๖๒

หมายเลขโทรสาร          ๐ ๕๕๖๑ ๓๓๖๒