พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร

ในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร เริ่มสร้างเมื่อปี 2510 ตามนโยบายของกรมศิลปากร สำหรับจังหวัดที่มีการดำเนินการขุดแต่งบูรณะโบราณสถาน และได้พบศิลปวัตถุจำนวนมาก ซึ่งได้ทำพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2514 โดย ฯพณฯ นายสุกิจ นิมมานเหมินทร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการขณะนั้น เพื่อใช้จัดแสดงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ของจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ทั้งเรื่องของสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนดั้งเดิม ความสำคัญของเมืองโบราณต่างๆ ในแต่ละสมัย รวมถึงวิถีชีวิต กลุ่มชนเผ่า วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา และผลงานทางศิลปะด้วย มาที่นี่ต้องดู! เทวรูปพระอิศวรสำริด ศิลปะแบบอยุธยา โดยที่ฐานมีจาริกอักษรไทย แบบสุโขทัย รวมถึงเทวรูป พระนารายณ์ และเทวสตรีสำริด ศิลปะแบบสุโขทัย เดิมประดิษฐานคู่กับพระอิศวรที่ศาลพระอิศวร

website https://kamphaengphet.mots.go.th/ewt_news.php?nid=412&filename=index

Gallery