วัดมะเคล็ด

หนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

วัดมะเคล็ด อายุราวพุทธศตวรรษที่ 20-21 (พ.ศ.1901-2100) วิหารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายกสูงขึ้น ด้านหน้าวิหารก่อเป็นชานชาลา มีพื้นต่างระดับยื่นออกไปจากตัวฐานวิหารมีบันไดทางขึ้น-ลง ด้านหน้า 2 แห่งและด้านหลัง 2 แห่ง เจดีย์ประธาน ตั้งอยู่บนฐานบัวลูกแก้วอกไก่ มีการต่อซุ้มพระออกมาจากฐานเจดีย์ประธานอยู่ตรงบริเวณกึ่งกลางของฐานทางด้านหน้า และด้านหลัง ซึ่งซุ้มพระทั้ง 2 แห่ง ไม่ปรากฏร่องรอยของพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ภายในซุ้ม ส่วนเจดีย์ประธานนั้นเหลือหลักฐานเฉพาะส่วนของฐานหน้ากระดานและฐานหัวลูกแก้วอกไก่ โดยส่วนขององค์ระฆังที่อยู่ถัดขึ้นไปพังทลายหมด โบราณสถานวัดมะเคล็ด ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ โดยตั้งอยู่ในพื้นที่ขึ้นทะเบียนที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 1,611 ไร่ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 85 ตอนที่ 41 วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2511

Gallery

Panorama