ถ้ำเจ้าราม

ถ้ำเจ้าราม ตั้งอยู่ตำบลวังน้ำขาว เดิมชื่อ “ถ้ำพระราม” ได้ปรากฏอยู่ในหลักศิลาจารึกพ่อ
ขุนรามคำแหงมหาราช ต่อมาชาวบ้านเรียกเพี้ยนเป็น “ถ้ำเจ้าราม” จากหลักฐานและคำบอกเล่า ถ้ำ
เจ้ารามน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับพ่อขุนรามคำแหงฯ คือ เป็นที่พักผ่อนของพ่อขุนรามคำแหงฯ
เพราะบริเวณถ้ำมีธรรมชาติที่สวยงาม และเป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรู ภายในถ้ำเป็นที่โล่งกว้าง
ด้านบนมีปล่องแสงพระอาทิตย์ส่องลงมาได้ นอกจากนี้ยังเป็นที่อาศัยของค้างคาวกินแมลงหลาย
ชนิดที่สำคัญ คือ ค้างคาวปากย่น

การเดินทาง จากอำเภอบ้านด่านลานหอย ถึงถ้ำเจ้าราม ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 45 นาที หรือจากตัวเมืองสุโขทัยใช้เส้นทางสายสุโขทัย – ทุ่งเสลี่ยม ระยะทาง 67
กิโลเมตรแล้วต่อถนนลูกรัง รพช.สายทุ่งเสลี่ยม – บ้านด้านลานหอย 19 กิโลเมตร ถึงที่ทำการเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม รวมระยะทาง 86 กิโลเมตร สอบถามข้อมูล โทร 055 511 142, 055
689 024

Gallery