งานวันพ่อขุนรามคำแหง

งานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จัดขึ้นในวันที่ 17 – 19 มกราคม ของทุกปี ณ บริเวณพระบรมรา
ชานุเสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เพื่อเป็นการรำลึกและเผยแพร่พระ
เกียรติคุณให้ขจรขจายไปทั่ว มีการทำบุญตักบาตรและพิธีทางศาสนา ขบวนสักการะพ่อขุนฯ การ
บวงสรวง การเล่นพลุ ตลอดจนนาฎศิลป์ มหรสพต่างๆ ทั้งกลางวันและกลางคืน สอบถามข้อมูลได้
ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โทร. 055 697 310

Gallery