จุดชมยอดเขาพระแม่ย่า

ศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

เหมาะสำหรับดูพระอาทิตย์ตก เป็นจุดที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร
เดิมเคยเป็นที่ประทับ จำศีลภาวนาของพระแม่ย่า

Gallery

Panorama