ต้นปรงสามแฉก

ศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

Gallery