ต้นปรงสองหัว

ศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

Gallery