ป้ายบอกทางน้ำดิบผามะหาด ระยะทาง 2,320 ม.

ศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

Gallery