จุดชมวิว ระดับความสูง 576 เมตร

ศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ครั้งเสด็จยอดเขาหลวง เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2537

Gallery