พิพิธภัณฑ์เรือนนพมาศ

เมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ก่อตัั้งโดย  นางบังเอิญ ทุยจันทร์ ซึ่งประกอบอาชีพค้าขายวัตถุโบราณ (เครื่องสังคโลก) นอกจากมีวัตถุสำหรับขายแล้ว  ยังได้เก็บสะสมเครื่องสังคโลกบางส่วนไว้ โดยเฉพาะประเภทจาน ชาม ไห รวมทั้งวัตถุประเภทอื่นๆ  ซึ่งเครื่องสังคโลกบางชิ้นมีอายุกว่า  700  ปี

Gallery