ครัวสุโข (โครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย)

คลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

Gallery