ทุ่งทะเลหลวง

ปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

แผ่นดินรูปหัวใจ ทุ่งทะเลหลวง (แก้มลิง) ตำบลปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย แผ่นดิน
มหัศจรรย์ เกิดจากแนวคิดโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม และฝนแล้ง
ใจกลางแผ่นดินแห่งนี้ได้สร้าง มนฑปทรงจตุรมุข ประดิษฐสถาน พระพุทธรัตนสิริสุโขทัย และ
เป็นสถานที่จัดกิจกรรมสำคัญประกอบพิธีทางศาสนาอีกด้วย

Gallery