วัดเสด็จ

ในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

วัดเสด็จตั้งอยู่บริเวณถนนเทศา และถนนราชดำเนิน เลขที่ 207 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 30.6 ตารางวา โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือยาว 184 เมตร ติดต่อกับซอยวิเชียรทิศใต้ยาว 184 เมตร ติดต่อกับที่ดินเลขที่ 2 ทิศตะวันออกยาว 210 เมตร ติดต่อกับถนนราชดำเนินทิศตะวันตกยาว 210 เมตร ติดต่อกับถนนเทศา พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบมีถนนผ่านกลาง เนื้อที่วัดออกเป็น 2 ส่วน เป็นวัดที่ตั้งอยู่ท่ามกลางของตัวจังหวัด