วัดอโสการาม

เมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

วัดอโสการาม ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองสุโขทัยทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เดิมชาวบ้านเรียกว่า วัดสลัดใด เป็นวัดที่พบศิลาจารึกหลักที่ 43 เรียกว่าศิลาจารึกวัดอโสการาม กล่าวถึง สมเด็จพระราชเทพีศรีจุฬาลักษณ์ พระมเหสีของพระมหาธรรมราชาธิราช ผู้เป็นโอรสของพระมหาธรรมราชาลิไท โปรดให้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1942 แล้วได้นิมนต์สรภังคเถรให้มาเป็นเจ้าอาวาสวัด นอกจากนี้ยังกล่าวว่าพระองค์ได้สร้างวัดทักษิณาราม วัดบูรพาราม และวัดลังการาม ด้วย โบราณสถานสำคัญประกอบด้วย เจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าวบิณฑ์หรือทรงดอกบัวตูม แต่ปัจจุบันส่วนเรือนธาตุถึงยอดเจดีย์ได้หักพักลงแล้ว นอกจากนี้ยังมี วิหาร มณฑป และเจดีย์ราย สร้างอยู่ภายในบริเวณคูน้ำล้อมรอบ สมดังที่กล่าวไว้ในศิลาจารึก

Gallery