พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง

เมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง ตั้งอยู่ทางด้านขวาของอุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย เป็นที่รวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีภายในเมืองสุโขทัย
และที่ประชาชนมอบให้ แบ่งการแสดงออกเป็น 3 ส่วน คือ

 1. อาคารลายสือไทย 700 ปี เป็นอาคารใหม่ ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าทางเข้าอาคารใหญ่ เป็นที่จัด
  แสดงศิลปวัตถุสมัยสุโขทัย อาทิ พระพุทธรูป เครื่องใช้ ถ้วยชาม เครื่องสังคโลก และศิลา
  จารึก
 2. อาคารพิพิธภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 2 ชั้น
  • ชั้นล่าง จัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุที่ได้จากการสำรวจ ขุดค้น ขุดแต่ง และบูรณะแหล่ง
   โบราณคดีสุโขทัย ศรีสัชนาลัย ก าแพงเพชร
  • ชั้นบน จัดแสดงศิลาจารึกสมัยสุโขทัย พระพุทธรูปสำริด เทวรูป โอ่งสังคโลก เครื่อง
   ศาสตราวุธ เครื่องถ้วยชามสังคโลก เงินตรา ท่อน ้าแสดงระบบชลประทานสมัยสุโขทัย
 3. พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง อยู่ด้านนอกโดยรอบอาคารใหญ่ เป็นที่จัดแสดงศิลปวัตถุต่างๆ อาทิ
  พระพุทธศิลา แผ่นจำหลัก รูปทรงอาคารไทยแบบต่างๆ เตาทุเรียงจำลอง และเสมา
  ธรรมจักรศิลา เป็นต้น

พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 09.30 – 16.00 น. ค่าเข้าชม ชาวไทย 30 บาท
ชาวต่างชาติ 150 บาท โดยบัตรนี้สามารถเข้าชมอุทยานฯ ต่างๆ ในจังหวัดสุโขทัยได้ภายใน
ระยะเวลา 30 วัน ในกรณีที่ประสงค์จะเข้าชมเป็นหมู่คณะ ควรติดต่อล่วงหน้าที่พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติรามคำแหง ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210

โทร/โทรสาร 055 697 367
website http://www.finearts.go.th/ramkhamhaengmuseum/

Gallery