วัดช้างล้อม (อุทยานฯ สุโขทัย)

เมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

วัดช้างล้อม ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองสุโขทัยทางด้านทิศตะวันออก และตั้งอยู่ทางฝั่งเหนือของคลองแม่ลำพัน ได้พบศิลาจารึกที่วัดนี้ เรียกว่าจารึกหลักที่ 106 จารึกวัดช้างล้อม กล่าวถึงเหตุการณ์ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 20 ว่า พ่อนมไสดำผัวแม่นมเทด เป็นขุนนางที่จงรักภักดีต่อพระมหาธรรมราชาลิไท ใจศรัทธา ออกบวชตามพระมหาธรรมราชาลิไท และได้อุทเศที่ดินของตนสร้างวิหารใน ปี พ.ศ.1927 สร้างพระพุทธรูป หอพระไตรปิฎก ปลูกต้นพระศรีมหาโพธ์ อุทิศบุญกุศลถวานแด่พระมหาธรรมราชาลิไทซึ่งเสด็จสวรรคตแล้ว และสร้างพระพุทธรูปหิน อุทิศบุญกุศลถวายแด่พระมเหสีของพระมหาธรรมราชาลิไทที่ทรงสิ้นพระชนม์ไปแล้วด้วยเช่นกัน วัดช้างล้อม เป็นวัดที่มีขนาดใหญ่มาก อาณาเขตของวัดมีคูน้ำล้อมรอบ 100×157 เมตร นอกคูน้ำห่างไปทางตะวันออกมีอุโบสถ(โบสถ์) มีคูน้ำล้อมรอบแยกอีกต่างหาก เจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงระฆังกลม ที่ฐานเจดีย์ทำเป็นรูปช้างล้อม จำนวน 32 เชือก มีลานประทักษณโดยรอบ มีวิหารหน้าเจดีย์ มีเจดีย์ราย มีกำแพงแก้วล้อมรอบชั้นหนึ่งที่เป็นชั้นของคูน้ำ

Gallery

Panorama