ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เตาสังคโลกหมายเลข 42และ123

หนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เตาสังคโลก (เตาทุเรียง) ตั้งอยู่ที่บ้านเกาะน้อย ขุดพบเตาเผาเครื่อง
ถ้วยสังคโลกกว่า 500 เตา ในระยะทางยาวประมาณ 1 กิโลเมตร มีสภาพสมบูรณ์ และแตกหักเป็น
จำนวนมาก ลักษณะเตาเผาเป็นรูปยาวรีคล้ายประทุนเรือจ้าง ยาวประมาณ 7 – 8 เมตร ศูนย์ศึกษา
และอนุรักษ์เตาสังคโลก ประกอบด้วยอาคาร 2 หลัง

  • อาคารแรก คือ เตาที่ 42 เป็นเตาบนดิน ตัวอาคารสร้างครอบเตา
  • อาคารที่สอง คือ เตาที่ 61 เป็นเตาใต้ดิน ภายในตัวอาคารจัดแสดงโบราณวัตถุ เอกสาร
    ทางวิชาการตลอดจนวิวัฒนาการเครื่องถ้วยสมัยโบราณ

อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 30 บาท เวลา 09.00 – 16.00 น.

การเดินทาง มี 2 เส้นทาง คือ

  • จากอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ไปทางทิศเหนือ ทางประตูเตาหม้อถึงบ้านเกาะ
    น้อย ประมาณ 6.5 กิโลเมตร จะเห็นซากเตาเผาโบราณเรียงรายอยู่โดยทั่วไป
  • จากตัวอำเภอศรีสัชนาลัย ใช้ทางหลวงหมายเลข 1201 ประมาณ 7 กิโลเมตร ถึงบ้าน
    เกาะน้อย จะเห็นอาคารศูนย์ฯ อยู่ทางซ้ายมือ

Gallery