วัดชมชื่น

ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

วัดชมชื่น ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยม ห่างจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุมาทางทิศตะวันออกประมาณ
400 เมตร โบราณสถานที่สาคัญคือ เจดีย์ประธานทรงกลม ก่อด้วยศิลาแลง วิหารอยู่ด้านหน้าเจดีย์
ประธานก่อด้วยศิลาแลงขนาด 6 ห้อง มีมุขยื่นออกมาด้านหน้า ด้านหลังพระวิหารเชื่อมต่อกับ
มณฑป คล้ายเป็นห้องทึบอยู่ท้ายวิหาร หลังคาใช้ศิลาแลงก่อเหลื่อมเข้าหากันเป็นรูปจั่วแหลม
ด้านหน้าทั้งสองข้างมณฑปทาเป็นซุ้มจระนา 2 ซุ้ม ด้านหลังมีซุ้มจระนาเดิมประดิษฐานพระพุทธรูป
นาคปรก แต่ปัจจุบันได้สูญหายไปแล้ว นอกจากนี้ยังมีลวดลายปูนปั้นที่หน้าบันด้านหลังมณฑป
จากการขุดค้นบริเวณด้านหน้าพระวิหารพบหลักฐานโครงกระดูกมนุษย์ จำนวน 15 โครง
ในระดับความลึก 7 – 8 เมตร อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 9 ถึงสมัยทวารวดี ประมาณพุทธ
ศตวรรษที่ 12 – 16 และได้พบกลุ่มโบราณสถานก่อด้วยอิฐที่มีขนาดใหญ่ และพบเครื่องถ้วยเชลียง
จำนวนมาก ประมาณพุทธศตวรรษที่ 17 จนถึงสมัยสุโขทัย

Gallery

Panorama