วัดเจดีย์เจ็ดแถว

ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

วัดเจดีย์เจ็ดแถว เป็นวัดขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเมืองศรีสัชนาลัย ภายในวัดมีเจดีย์ทรงต่างๆมากถึง 33 องค์ วางตัวอย่างเป็นระเบียบแบบแผนตามคติจักรวาล จากความงดงามและความหลากหลายของเจดีย์ทรงต่างๆภายในวัด จึงทำให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานว่าวัดเจดีย์เจ็ดแถวแห่งนี้เป็นสุสานหลวงหรือสถานที่บรรจุอัฐิของพระบรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์สุโขทัย รูปทรงเจดีย์ในวัดเจดีย์เจ็ดแถวสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน คือ 1. เจดีย์ทรงดอกบัวตูม เจดีย์รูปแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ของศิลปะสุโขทัย มีรูปทรงเพรียวสูง ฐานชั้นล่างสุดเป็นฐานเขียงรูปสี่เหลี่ยมที่ค่อยๆ สอบขึ้นเป็นรูปแปดเหลี่ยมที่กลางเจดีย์ รองรับส่วนยอดรูปดอกบัวตูมที่มีการประดับปูนปั้นเป็นลายกลีบบัว 2. เจดีย์ทรงปราสาท หมายถึงเจดีย์ที่มีเรือนชั้นหรือมีชั้นหลังคาซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไป มีลักษณะรูปทรงเป็นแท่งสี่เหลี่ยม มักมีการเพิ่มมุมหรือยกเก็จเจดีย์ทรงปราสาทในวัดเจดีย์เจ็ดแถวนั้นมีรูปทรงที่หลากหลายตามแรงบันดาลใจทางศิลปกรรมที่ได้รับจากชุมชนภายนอก เช่น เจดีย์ทรงปราสาทแบบล้านนาและเจดีย์ทรงปราสาทแบบขอม เป็นต้น 3. เจดีย์ทรงกลม เป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ มักมีแหวนหรือลวดบัวประดับอยู่ใต้องค์ระฆัง ส่วนยอดเป็นก้านฉัตรและปล้องไฉนทรงกรวย สันนิษฐานว่าเจดีย์ทรงนี้น่าจะมีต้นเค้ามาจากเนินดินทรงกลมปักฉัตรบนยอดที่เป็นพิธีกรรมการฝังศพในอินเดียโบราณ

Gallery

Panorama