วัดสวนแก้วอุทยานใหญ่เป็นวัดสำคัญขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในแนวแกนหลักของเมืองศรีสัชนาลัย และปรากฏหลักฐานในพงศาวดารเหนือเรื่องการกัลปนาและเรื่องทำเนียบสงฆ์ว่า “…และที่ไรและนาสัดขึ้นแก่วัดอุทยานใหญ่ ตำบลป่าอ้อยเหลืองได้ 1250 ไร่ ตำบลม่วงถวาย ด่านระกาไปถึงปู่เจ้าศาลตลุงได้ 520 ไร่…” […]

วัดเจดีย์เจ็ดแถว เป็นวัดขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเมืองศรีสัชนาลัย ภายในวัดมีเจดีย์ทรงต่างๆมากถึง 33 องค์ วางตัวอย่างเป็นระเบียบแบบแผนตามคติจักรวาล จากความงดงามและความหลากหลายของเจดีย์ทรงต่างๆภายในวัด จึงทำให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานว่าวัดเจดีย์เจ็ดแถวแห่งนี้เป็นสุสานหลวงหรือสถานที่บรรจุอัฐิของพระบรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์สุโขทัย […]

วัดสิงห์ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 20-21 (พ.ศ.1901-2100) วัดสิงห์มีแผนผังวัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางทิศตะวันออก กำแพงวัดก่อด้วยศิลาแลงแท่งสี่เหลี่ยมปักเรียงติดกัน หน้าวัดมีศาลาก่อด้วยศิลาแลง สิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัดประกอบด้วยอุโบสถซึ่งเดิมน่าจะเป็นวิหาร แต่ถูกดัดแปลงให้เป็นอุโบสถในภายหลัง […]

วัดพระสี่อิริยาบถ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 20-21 (พ.ศ.1901-2100) สิ่งก่อสร้างสำคัญอยู่ในเขตพุทธาวาสประกอบด้วยวิหารที่ทำฐานย่อมุมทั้งด้านหน้า-ด้านหลัง ตั้งอยู่บนฐานรองรับขนาดใหญ่ ที่เรียกว่าฐานไพที ชานด้านหน้าฐานไพทีมีแท่นวางประติมากรรมซึ่งน่าจะเป็นรูปสิงห์ และทวารบาล บนฐานชุกชีภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งขนาดใหญ่ […]

วัดพระนอน อายุราวพุทธศตวรรษที่ 20-21 (พ.ศ.1901-2100) แผนผังวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออก กำแพงวัดก่อด้วยศิลาแลง หน้าวัดมีศาลา บ่อน้ำ และห้องอาบน้ำ ภายในวัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น […]

1 2 3 4 5 18