วัดพระสี่อริยาบถ ชื่อวัดพระเชตุพน เป็นชื่อเดิมในสมัยสุโขทัย สันนิษฐานว่าน่าจะนำชื่อมาจากเรื่องในพระไตรปิฏกคือ วัดเชตวนาราม อยู่ที่กรุงสาวัตถีในลุ่มน้ำอจิรวดีของอินเดีย ซึ่งมีความคิดเกี่ยวกับการสร้างพระอารามถวายเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้า โดยเชื่อว่า ในกาลครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้าอาศัยซึ่งเมืองพาราณสี […]

วัดช้างล้อม ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองสุโขทัยทางด้านทิศตะวันออก และตั้งอยู่ทางฝั่งเหนือของคลองแม่ลำพัน ได้พบศิลาจารึกที่วัดนี้ เรียกว่าจารึกหลักที่ 106 จารึกวัดช้างล้อม กล่าวถึงเหตุการณ์ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 20 ว่า […]

(การเดินทางมายังวัดพระบรมธาตุนครชุม เดินทางโดยรถยนต์ เดินทางมาบนถนนสายเอเชียมุ่งตรงเข้าสู่ตัวเมืองกำแพงเพชร เลี้ยวขวาตรงแยกไปบ้านท่าขุนราม ตรงไปตำบลนครชุม ก่อนถึงสะพานข้ามแม่น้ำปิง ทางเข้าวัดอยู่ทางซ้ายมือ เดินทางโดยรถประจำทาง มีรถโดยสารประจำทางทั้งธรรมดาและปรับอากาศเส้นทาง สายเหนือ […]

วัดชมชื่น ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยม ห่างจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุมาทางทิศตะวันออกประมาณ 400 เมตร โบราณสถานที่สาคัญคือ เจดีย์ประธานทรงกลม ก่อด้วยศิลาแลง วิหารอยู่ด้านหน้าเจดีย์ ประธานก่อด้วยศิลาแลงขนาด […]

วัดนี้ตั้งอยู่บนเนินเขา สูงประมาณ 200 เมตร บริเวณทางเดินขึ้นโบราณสถานมีทางเดินปูลาดด้วยหินชนวนจากตีนเขาขึ้นไปเป็นระยะทาง 300 เมตร สิ่งสำคัญภายในวัด ได้แก่ พระประธานเป็นพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่ […]

วัดตึก อยู่นอกกำแพงเมืองสุโขทัยทางด้านทิศตะวันตก บริเวณใกล้เคียงกันกับ หอเทวาลัยมหาเกษตรและวัดป่ามะม่วง โบราณสถานสำคัญ ประกอบด้วย มณฑปเป็นประธานของวัด มีวิหารประกอบด้านหน้า และล้อมรอบด้วยเจดีย์รายจำนวน 13 […]

อยู่ใกล้วัดพระพายหลวง บริเวณแนวคูเมืองเก่าที่เรียกว่า “แม่โจน” เป็นเตาเผาถ้วยชามสมัยสุโขทัย มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 ค้นพบเตาโดยรอบ 49 เตา ซึ่งส่วนใหญ่อยู่บริเวณคันคูแม่น้ำโจนด้านทิศเหนือ […]

(คำว่า “ตระพัง” หมายถึง สระน้ำ หรือหนองน้ำ) เป็นโบราณสถานสำคัญ ตั้งอยู่บริเวณขอบตระพังเงินด้านทิศตะวันตกของวัดมหาธาตุ ห่างจากวัดมหาธาตุ 300 เมตร […]

ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของวัดมหาธาตุ ห่างออกไปประมาณ 350 เมตร โบราณสถานที่สำคัญตั้งอยู่ในกำแพงแก้ว ประกอบด้วยปรางค์ 3 องค์ รูปแบบศิลปะลพบุรี ลักษณะของปรางค์ค่อนข้างเพรียว […]

1 2 3 4 18