พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง ตั้งอยู่ทางด้านขวาของอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย เป็นที่รวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีภายในเมืองสุโขทัย และที่ประชาชนมอบให้ แบ่งการแสดงออกเป็น 3 ส่วน คือ อาคารลายสือไทย […]

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร เริ่มสร้างเมื่อปี 2510 ตามนโยบายของกรมศิลปากร สำหรับจังหวัดที่มีการดำเนินการขุดแต่งบูรณะโบราณสถาน และได้พบศิลปวัตถุจำนวนมาก ซึ่งได้ทำพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2514 […]

พิพิธภัณฑ์สังคโลก ตั้งอยู่บริเวณริมถนนเลี่ยงเมือง หมู่ 4 ตำบลบ้านลุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เกิดขึ้นจากความคิดและความตั้งใจของคุณดำรงค์ และคุณกุศล สุวัฒนเมฆินทร์ […]

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2538 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี (เมื่อ พ.ศ. 2539) […]

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก มีส่วนจัดแสดงออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ชั้นบน จัดแสดงประติมากรรมสมัยต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นสมบัติที่มาจากวัดสวรรควรนายก […]

ก่อตัั้งโดย  นางบังเอิญ ทุยจันทร์ ซึ่งประกอบอาชีพค้าขายวัตถุโบราณ (เครื่องสังคโลก) นอกจากมีวัตถุสำหรับขายแล้ว  ยังได้เก็บสะสมเครื่องสังคโลกบางส่วนไว้ โดยเฉพาะประเภทจาน ชาม ไห […]