ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เตาสังคโลก (เตาทุเรียง) ตั้งอยู่ที่บ้านเกาะน้อย ขุดพบเตาเผาเครื่อง ถ้วยสังคโลกกว่า 500 เตา ในระยะทางยาวประมาณ 1 กิโลเมตร […]

บ้านคุกพัฒนา โฮมสเตย์ เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรมการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงมีการบรรยายสรุป ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านโดยปราชญ์ชาวบ้าน กิจกรรมการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีการแสดงนาฎศิลป์ “รำสุโขทัย” การร้องเพลงพื้นบ้าน

1 2