ศรีสัชนาลัย

ศรีสัชนาลัย เป็นเมืองลูกหลวงที่สำคัญแห่งหนึ่งในช่วงต้นกรุงสุโขทัย ที่มักจะปรากฎชื่อควบคู่ไปกับเมืองหลวงในจารึกว่า “ศรีสัชนาลัย สุโขทัย” โดยปัจจัยหลักแห่งความรุ่งเรืองของเมืองศรีสัชนาลัยนั้น น่าจะมาจากอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องสังคโลกในสมัยสุโขทัย และอยุธยาที่พัฒนาจากการผลิตเพื่อใช้ในชุมชน ไปสู่การผลิตเพื่อส่งออกไปขายยังชุมชนภายนอก อันนำมาซึ่งรายได้ให้แก่รัฐเป็นจำนวนมาก และจากความสำคัญในเชิงเศรษฐกิจนี้เอง ที่ทำให้เมืองศรีสัชนาลัยได้รับการปกครองจากเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงในสมัยสุโขทัย ก่อนที่จะถูกยึดครองโดยรัฐต่างๆ ที่เข้มแข็งกว่าในเวลาต่อมา เช่น ล้านนา ที่เรียกเมืองนี้ว่า “เชียงชื่น” หรือกรุงศรีอยุธยาที่เรียกเมืองนี้ว่า “สวรรคโลก” แต่หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 ใน พ.ศ. 2112 อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องสังคโลกที่เมืองศรีสัชนาลัยก็ยุติลง ส่งผลให้เมืองศรีสัชนาลัยถูกลดฐานะลงเป็นเพียงหัวเมืองชั้นโท จนกระทั่งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ใน พ.ศ. 2310 เมืองศรีสัชนาลัยจึงถูกทิ้งร้างไป โดยผู้คนได้อพยพไปตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณบ้านวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยในปัจจุบัน

อดีตดั้งเดิม

พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำยม และที่ลาดเชิงเขาพระศรี เขาใหญ่ เขาสุวรรณคีรี และเขาพนมเพลิง เป็นพื้นที่เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐาน ดังได้พบหลักฐานของชุมชนมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย เมื่อครั้งที่ผู้คนในบริเวณนี้ยังมิได้นับถือพุทธศาสนาเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 9 มาจนถึงสมัยทวารวดีในพุทธศตวรรษที่ 12 – 16 และสมัยลพบุรีในพุทธศตวรรษที่ 17 – 18 อย่างต่อเนื่องมาจนถึงสมัยสุโขทัยในพุทธศตวรรษที่ 19

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ 550 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีสัชนาลัย ตำบลสารจิตร ตำบลหนองอ้อ ตำบลท่าชัย ส่วนตัวเมืองโบราณศรีสัชนาลัยอยู่ในเขตตำบลศรีสัชนาลัย พื้นที่อุทยานทั้งหมดประมาณ 45.14 ตารางกิโลเมตร มีโบราณสถานที่สำรวจแล้วในขณะนี้ 283 แห่ง โบราณสถานที่สำคัญและควรเที่ยวชม อาทิ วัดช้างล้อม วัดเจดีย์เจ็ดแถว วัดนางพญา แหล่งโบราณคดีวัดชมชื่น วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง กลุ่มเตาเผาสังคโลก เตาทุเรียงบ้านป่ายาง และบ้านเกาะน้อย เป็นต้น

 

การเดินทางรถยนต์ :  ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านจังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร เข้าสู่เส้นทาง หลวงหมายเลข 101
ผ่านอำเภอพรานกระต่าย อำเภอคีรีมาศ เข้าสู่จังหวัดสุโขทัย จากนั้นเมื่อถึงสี่แยกบ้านสวน เข้าอำเภอศรีสำโรง ผ่านอำเภอสวรรคโลก
ไปตามทางหลวงหมายเลข 1201 ระยะทาง 18 กิโลเมตร ถึงทางเข้าอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
รถโดยสารประจำทาง จากสถานีขนส่งสายเหนือ เส้นทางกรุงเทพฯ – สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย เปิดบริการทุกวัน

การเที่ยวชม :  เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น.

อัตราค่าเข้าชม : 
ผู้มีสัญชาติไทย 10 บาท
ผู้มีสัญชาติอื่น 30 บาท

ติดต่อ
การท่องเที่ยว สำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย 055679211
สำนักงาน ททท. 055252743 หรือ 1672

website http://www.sukhothai.go.th/tour/tour_02.htm

 

1 2 3